اگر شما جز آن دسته از افرادی هستید که خسته از شلوغی ، ترافیک و هیاهوی روز، شب را برای تفریح و کسب آرامش ترجیح می دهید، حتما با مشکل تاریکی هوا و عدم وجود دید مناسب در شب مواجه شده اید. بدون در نظر گرفتن نوع فعالیتی که شبانه در محیط باز انجام می دهید، همگی متفق القول هستیم که وجود نور کافی برای تشخیص مسیر حرکت، دیدن موانع و خطرات احتمالی لازم است.

بیشتر بخوانید